.pracownia

.projekty

.kontakt

O Nas

(2012-02-02 22:25:06)

W dniu 15 lutego 2012 roku JM Rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak powołał Uniwersyteckie Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej. Wnioskodawcą jego powstania i pierwszym dyrektorem jest prof. UAM dr hab. Janusz Czebreszuk. Centrum to jednostka o charakterze badawczym, powołana do interdyscyplinarnego zgłębiania zagadnień związanych z początkowymi etapami rozwoju cywilizacji europejskiej. 
W powszechnym odbiorze początki naszej cywilizacji (współcześnie o wymiarze euro-atlantyckim) ukształtowały się na dwóch tradycjach: greko-rzymskiej i judeo-chrześcijańskiej. Badania w ramach nowopowstałego centrum będą koncentrować się na poszerzeniu tego wyjściowego modelu o trzecią tradycję: dorobek pradziejowych i wczesnohistorycznych społeczeństw Europy. Jest to spuścizna wciąż niedoceniana, choć to właśnie z nią należy wiązać specyficzne cechy naszej cywilizacji. 

Kluczowa w działaniach Centrum jest interdyscyplinarna perspektywa badań. Tak zarysowany temat główny nie jest bowiem do ogarnięcia wyłącznie z archeologicznego punktu widzenia. Koniecznością jest jego wzbogacenie o inne, uzupełniające się perspektywy badawcze, a mianowicie: historyczną (m. in. historia idei), antropologii kulturowej czy indoeuropeistyczną. Realizacji tak założonego celu służyć ma Rada Programowa centrum, złożona z wybitnych naukowców z różnych jednostek UAM oraz z innych uczelni polskich. Centrum będzie prowadzić swoją działalność przede wszystkim organizując sympozja, prowadząc działalność wydawniczą czy realizując projekty badawcze.

Zważywszy na personalne powiązania między Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej i Pracownią Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu Instytutu Prahistorii UAM, ze względów praktycznych zdecydowaliśmy się na prezentowanie działalności obu instytucji na jednej stronie internetowej.

 


 

Z dniem 1 września 2008 roku na podstawie zarządzenia JM Rektora UAM w Instytucie Prahistorii utworzona została Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu (PAŚEB). Na jej kierownika powołany został prof. UAM dr hab. Janusz Czebreszuk (pierwsza kadencja, do 2012 roku). 

Pracownia koncentruje się na problematyce szeroko pojętej epoki brązu, obejmującej cały obszar Europy a zwłaszcza najstarsze cywilizacje typu miejskiego na naszym kontynencie, mianowicie kultury minojską i mykeńską. Podejmowana jest tematyka ukazująca specyfikę epoki brązu jako etapu pradziejów, w którym kontynent europejski tworzył bardziej zwartą całość kulturowo-cywilizacyjną niż w okresach późniejszych. Od Jutlandii po Egeę, od Kotliny Karpackiej po Półwysep Iberyjski, od Wysp Brytyjskich po Italię istniała wówczas aktywna sieć dalekosiężnych powiązań ponadregionalnych, w ramach której cyrkulowali ludzie, wytwory i idee. W tak szeroko zarysowanym kontekście działania Pracowni koncentrują się na kilku zagadnieniach. Są to: 
- Relacje kulturowe między strefą egejską a środkowoeuropejską w trakcie II tys. przed Chr. (J. Czebreszuk, M. Jaeger)
- Zagadnienie budownictwa obronnego w Europie Południowej i Środkowej w epoce brązu (J. Czebreszuk, M. Jaeger).
- Znaczenie bursztynu w kulturze mykeńskiej i jej kontaktach z Północą (J. Czebreszuk).
- Problematyka przełomu epok eneolitu i brązu na Bałkanach południowych (J. Czebreszuk, M. Kufel).
- Znaczenie fenomenu Pucharów Dzwonowatych w genezie europejskiej epoki brązu (J. Czebreszuk, Ł. Pospieszny).


Bardzo ważną częścią składową prac rozwojowych Pracowni jest metodyka archeologicznych badań terenowych, zwłaszcza metody prospekcji nieinwazyjnej oraz cyfrowe technologie dokumentacji wyników prac wykopaliskowych. W Pracowni podejmowana jest następująca problematyka: 
- Zastosowanie magnetometrii i analiz geochemicznych w prospekcji archeologicznej na różnych typach stanowisk (J. Czebreszuk, M. Jaeger, Ł. Pospieszny).
- Aplikacja zaawansowanych, cyfrowych metod badań wykopaliskowych (tachimetria, wektoryzacja w czasie rzeczywistym, fotogrametria, fotografia trójwymiarowa) (J. Czebreszuk, M. Jaeger, Ł. Pospieszny).

Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej UAM

Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu Instytutu Prahistorii UAM